Ochrana osobných údajov

Spracovateľ osobných údajov

Spoločnosť ATRIS PROMO, s.r.o., IČO: 44 126 310, so sídlom Strmá 5708/12 Trnava 917 01 je spracovateľom osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ATRIS PROMO, s.r.o., IČO: 44 126 310, so sídlom Strmá 5708/12 Trnava 917 01 uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Dôvod spracovania osobných údajov

aše osobné údaje spracovávame na základe vybavenia Vami zaslanej správy prostredníctvom kontaktného formulára na webovej adrese: https://atrispromo.sk/. Pod vybavením správy sa rozumie spracovanie vašich dotazov, požiadaviek a následné odpovedanie naň.

Spoločnosť Vistaco s.r.o. sa zaväzuje, že vaše poskytnuté údaje nebudú za žiadnych okolností postúpené tretím stranám.

Právo na aktualizáciu OÚ a informácie o svojich OÚ

Dotknutá osoba má právo na:

  • Aktualizáciu svojich osobných údajov
  • Výmaz svojich osobných údajov
  • Námietku voči spracovaniu osobných údajov
  • Podanie sťažnosti v súvislosti zo spracovaním svojich osobných údajov

O akúkoľvek zmenu, výmaz alebo aktualizáciu Vašich osobných údajov môžete požiadať prostredníctvom e-mailovej žiadosti zaslanej na e-mail adresu: info@atrispromo.sk

Spracovateľ je povinný po doručení e-mailovej žiadosti bezodkladne osobné údaje aktualizovať alebo vymazať.